Soovid pidada GPS Sõidupäevikut ja säästa maksudelt? GPS Sõidupäevik tõestab maksuametile, et tegu on 100% töösõitudega ja maksukohustust ei teki. 108 kw sõiduauto puhul kokkuhoid maksudelt üle 140€/kuus. Loe täpsemalt kuidas.

GPS Sõidupäevik 2018

Firmaautode maksustamise uus kord.

GPS Sõidupäevik jääb 2020. aastal firmaautodele, millega tehakse 100% töösõite ja on vaja maksuametile tõestada, et tegu on tõesti 100% ulatuses töösõitudega. Kilovatipõhist erisoodustuse hinda ei pea sellisel juhul tasuma.

2018. aastast kehtib firma sõiduauto maksustamine nendele autodele, millega tehakse nii töö- kui ka erasõite (segakasutus), kilovatipõhine erisoodustuse hinnaarvestus. Sõiduautode maksustamise kilovati hinnaks on 1,96 eurot. Kui auto on üle viie aasta vana, on kilovati hinnaks 1,47 eurot. Andmeid enda sõiduki vanuse ja mootori võimsuse kohta saab igaüks vaadata maanteeameti lehelt.

Erandiks on see, kui tõesti ei tehta ühe kuu jooksul segakasutuses oleva autoga ühtegi sõitu. Korrektse tõendamise (auto varustatud GPS seadmega) korral selle kuu eest erisoodustust tasuma ei pea.

Sõiduauto erisoodustuse arvestus.

Kui ettevõttes on 2017. aasta Toyota Avensis, mille võimsus on 108 Kw, siis erisoodustuse suuruse saad teada, kui korrutad 108kW läbi 1,96 euroga. See teeb 211,68 eurot. Sellest omakorda arvutatakse erijuhtude tulumaks (211,68*0,25), saad tulemuseks 52,92 eurot. Edasi arvutatakse erisoodustuse sotsiaalmaks. Selleks liidetakse kaks eelmist (211,68+52,92) kokku ja korrutatakse sotsiaalmaksumääraga 0,33 ja saadakse tulemuseks 87,32. Kokku on erisoodustuse pealt makstavad maksud siis (52,92+87,32)= 140,24 eurot.

Autode erisoodustuse kalkulaator teeb sama arvutuskäigu Teie eest.

Kuidas sõiduautolt makse mitte maksta?

Ülaltoodud näite põhjal peaksite maksma üle 140 euro kuus sõiduauto kasutamise eest eeldusel, et auto on segakasutuses (era- ja töösõidud). Kui aga sõiduauto on 100% töösõitudeks ning selle tõestuseks on olemas GPS Sõidupäevik, siis maksukohustust ei teki. Maksudelt kokkuhoid on 140 eurot ühe sõiduauto pealt kuus, kui on tõendatud, et erasõite pole tehtud. Nii lihtne see ongi.

Siin tekibki otsustuskoht, kas soovid näites toodud Toyota Avensise pealt maksta aastas 1 682 eurot riigile nii-öelda „mugavusmaksu“, et saaksid teha ka erasõite või on mõistlikum masin varustada GPS jälgimisega ning teha edaspidi vaid töösõite. Kui masinapargis on 10 samasugust Avensist on aastane kokkuhoid märkimisväärne 16 828 eurot.

Kui väidad, et sa teed ainult töösõite, siis erisoodustust maksma ei pea. Küll aga tuleb olla valmis kontrolliks ning igati tõendama, et autoga ei ole tehtud isiklikke sõite. Isiklike sõitude tegemine on keelatud ja selle tõestuseks sobib ideaalselt GPS Sõidupäevik.

Firma valikuvõimalused:

 • Tasuda erisoodustusmaksud sõltuvalt auto vanusest ja võimsusest (kW).
 • Deklareerida, et autoga erasõite ei tehta. GPS Sõidupäevik on tõestuseks.
 • Loobuda ettevõtte sõidukitest ning hüvitada töötajatele isikliku sõiduautoga tehtud töösõidud (335 eurot kuus on GPS Sõidupäeviku alusel maksuvaba).
 • Kui omanikul on isiklik sõiduauto ja tahab selle firma käsutusse anda ilma müügitehinguta, siis on võimalikuks variandiks kasutusvalduse leping, mis annab ühelt poolt firmale õiguse autot kasutada ja teiselt poolt kohustuse hüvitada kõik autoga seotud kulud. Kuluarved (nt kütus, kindlustus, autopesu) võib võtta otse ettevõtte nimele.

 

Kui tööandja ei võimalda sõiduautot erasõitudeks kasutada, siis peab ta sellest teavitama Maanteeametit, kes teeb selle kohta liiklusregistrisse vastava märke, mis on avalik teave. Kui liiklusregistris vastav märge puudub, siis loetakse sõiduauto segakasutuses olevaks ja tuleb maksud tasuda. Samas on ka erandeid, kus märke saab teha ainult omanik või vastutav kasutaja. Näiteks kui firma A rendib autot firmale B ja B teeb ainult töösõite siis B teavitada ei saa. A teavitab ainult enda eest.

Ettevõtte tagamiskohustus

Oluliseks muudatuseks võib pidada tagamiskohustuse sätestamist. Käibemaksukohustuslane, kes on sõiduauto soetamise või kasutamisega seotud kuludelt erandina sisendkäibemaksu maha arvanud 100%-liselt, peab seaduse kohaselt tagama, et antud sõiduautot kasutatakse üksnes ettevõtluse tarbeks. 100% käibemaksu saab maha arvata vaid juhul, kui sõidukit kasutatakse vaid ettevõtluses katkematult 2 aastat. Selle kohustuse täitmise viisi otsustab ettevõtja ise ja aktsepteeritakse elektroonilist GPS Sõidupäevikut.

Kaubikud

Sama loogikat võib hakata kasutama ka kaubikutel (N1-kategooria) – ehk siis viide sellele, et tuleb hakata kaubikutelt makse maksma. Varem tuli maksta turuhinnalt. Siin aitab samuti GPS Sõidupäevik, et tõestada kaubiku 100% töösõitudeks kasutamist. Kaubikud varustatakse GPS seadmetega ja hoitakse tööandja parklas väljaspool tööaega, päevast kasutust jälgitakse GPS abil. Tõestamiskohustus lasub ettevõtjal ja ideaalselt sobib selleks GPS Sõidupäevik.

Kuidas tõendada, et sõiduautot kasutatakse vaid ettevõtluse tarbeks?

Juhul kui äriühing soovib sõiduauto soetuselt ning kasutusega seotud kuludelt maha arvata 100% sisendkäibemaksu ning mitte tasuda makse erisoodustuselt, peab olema tagatud, et ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil ei ole võimalik sõiduautot kasutada.

Väite, et ettevõttes on tagatud sõiduauto eranditult ettevõtluses kasutamine, võib äriühingu esindaja esitada ka vaid suuliselt ning see on üheks tõendiks sõiduauto kasutusega seotud asjaolude kontrollis. Kuid sellist väidet võib pidada üldsõnaliseks, kui ei ole võimalik kindlaks teha, kuidas ning millisel viisil konkreetselt on tagatud sõiduauto eranditult ettevõtluses kasutamine.

Kuigi seadus ei selgita, milliste tõenditega peab maksumaksja tõendama kulutuse seotust ettevõtlusega (ja maksustatava käibega), on kohtud selgitanud, et maksumaksja peab korraldama oma ettevõtlustegevuse nii, et majandustehingud oleksid nõuetekohaselt dokumenteeritud ja maksukohustuse väljaselgitamiseks olulised asjaolud oleksid kontrollitavad. Lisaks on kohus öelnud, et majandustehingud võivad olla tõendatud üksnes ka arvetega, kuid sel juhul peavad need olema selged, usutavad ja konkreetsed.

Samad tingimused kehtivad ka sõiduautodega seotud kulutustelt (sh soetuselt) sisendkäibemaksu maha arvamisel ning sõiduauto eranditult ettevõtluses kasutamise tõendamisel – see tähendab, et sõiduauto kasutamine maksustamisperioodil peab olema kontrollitav ning maksuhalduri pöördumisel ka maksumaksja poolt tõendatav (on olemas ettevõtte otsus, töötajaid on teavitatud ning autode kasutust ka jälgitakse).

Selgitamaks, millele peab eranditult ettevõtluses kasutatava sõiduauto omanik / vastutav kasutaja tähelepanu pöörama või arvestama, kui maksuhaldur soovib kontrollida sõiduauto kasutusotstarvet, toome näidetena lihtsustatud küsimused, millele soovitakse vastust saada. Küsimuste loetelu ei ole lõplik, kuid peaks andma ettekujutuse, millele tähelepanu pöörata.

Mida maksuametnik kontrolli käigus küsib?

 • Kuidas on tagatud, et sõiduautot ei kasutata erasõitudeks?
 • Kui suur on sõiduauto kuine läbisõit?
 • Kus sõiduautot töövälisel ajal hoitakse?
 • Kes sõiduautot kasutavad/kasutada võivad?
 • Milline on sõiduauto kütusekulu (olukorras, kus ettevõttes on mitu sõidukit, on oluline aru saada iga konkreetse sõiduauto kütusekulu)?
 • Milliseid sõite on sõiduautoga tehtud – kuidas on läbisõit seotud ettevõtlusega?
 • Kas sõidukeid on rohkem kui töötajaid? Miks?

NB! Kõikidele küsimustele aitab vastata, ning samas ka vastust koheselt tõendada GPS Sõidupäevik. Auto GPS seade peab arvestust kõikide sõitude ja parkimiste üle automaatselt ja soovikorral loeb auto ajust välja ka tankimised ning salvestab need sõidupäevikusse liitri täpsusega. Loe täpsemalt siit.

Lisaks viitavad järgmised asjaolud, et tegemist ei ole eranditult ettevõtluses kasutatava sõiduautoga:

 • sõiduauto tehnilisse passi on märgitud ettevõttega mitteseotud isikud;
 • sõiduautosse on paigaldatud ettevõtlusega mitteseotud varustust (suusaboks, rattaraam, turvatool jmt);
 • ettevõttes on rohkem sõiduautosid kui kasutajaid ja ei suudeta usaldusväärselt põhjendada, et autod on soetatud ettevõtlusest lähtuvalt, mitte järgides seotud isikute huve;
 • ettevõttes, kus on ainult üks juhatuse liige (kes võib olla samal ajal ka ainuosanik) ning puuduvad töötajad, puudub juhatuse liikmel või tema perel muu sõiduk, millega teha erasõite.

Arvestuse pidamine sõiduautode osas

Selleks, et maksukohustuslasel oleks lihtsam maksuhalduri küsimustele vastata ning näidata, et eranditult ettevõtluses kasutatav sõiduauto on tõepoolest sellise kasutusotstarbega ning on tagatud, et sellega ei ole võimalik teha erasõite, võib pidada sõiduautode osas näiteks alljärgnevalt toodud arvestust.

Esmalt peab ettevõtja otsustama, kas temale kuuluvate sõiduautodega võib teha erasõite või mitte. Otsusest tuleb ka töötajaid teavitada.

Ettevõte koostab eranditult ettevõtluses kasutatavate sõiduautode kohta autode kasutamiskorra. Tegemist on ettevõtte sisemise dokumendiga, milles on sõiduautoga seotud temaatika selgelt fikseeritud ning kontrollimisel oleks ettevõttel see koheselt esitada.

Autode kasutuskorras on:

 • sätestatud, et isiklikud sõidud ei ole lubatud;
 • nimetatud sõiduki hoiukoht töösõitude välisel ajal ning kui hoiukoht erineb äriühingu tegevuskohast, siis on toodud majanduslik põhjendus, miks on otstarbekas sõidukit just nimetatud kohas hoida.
 • fikseeritud, kes sõidukit kasutavad ning kas ja kuidas on kasutus korraldatud (nt kas töötajatega on koostatud kasutuse kohta lepingud, kus on märgitud tingimused; kui sõidukit kasutavad mitmed töötajad, siis kuidas on korraldatud võtmete tagastamine, jmt).

Lisaks kasutuskorra sisseseadmisele tuleb jälgida ka tegelikku kasutust, tagamaks et erasõite ei tehta. Näiteks kui kasutuskord näeb ette, et ettevõttele kuuluvate sõiduautodega ei tohi teha erasõite ning need tuleb parkida tööpäeva lõpus ettevõtte parklasse, siis peaks see olema ettevõtja poolt ka kontrollitav.

Kontrollitavuse tagamiseks võib kasutuskorra juures pidada sõiduauto osas arvestust näiteks autodesse paigutatud GPS seadme alusel või järgmiste näitajate kohta:

 • läbisõidumõõdiku (odomeetri) alg- ja lõppnäidu igakuine fikseerimine, et oleks võimalik kindlaks teha kuine läbisõit;
 • klientide, koostööpartnerite jmt nimed ja aadressid, kelle juurde/pärast on sel kuul sõidetud (kui see info on leitav mujalt, siis topeltarvestus vajalik ei ole);
 • selgitus töösõitude kohta, kui need kattuvad osaliselt ka isiklike huvidega. Näiteks kodus käimised/parkimised (kui tegemist on eranditult ettevõtluses kasutatava sõiduautoga, aga ühel õhtul on vaja minna koju, sest sealt minnakse varahommikul otse lähetusse).

Arvestuse pidamiseks on mitmeid võimalusi, näiteks on võimalik kasutada automaatse teekonna arvestuse süsteeme/rakendusi või GPS Sõidupäevikut, millest või millele lisatavate tõenditega on võimalik ära näidata sõitude seotus ettevõtlusega (näiteks on märgitud sõidu eesmärgiga seotud kliendi nimi / klientide nimed ja ka tankimise info). Selliselt on võrreldav kütusetšekkide arv ja kajastatud tankimiste arv.

Sõidupäevik 2017 VIDEO

Osa infot enam ei kehti aga annab endiselt hea ülevaate, kuidas kogu sõidupäeviku lahendus toimib.

Veoautod

Ka veoautode maksustamisel on sisse viidud muudatused ning määratud teekasutusmaks. Teekasutustasu hakkaks kehtima samuti alates 01.01.2018.

Veoautole täismassiga 3,5-12 tonni on päevaseks tasumääraks seaduse kohaselt 9 eurot ning aastaseks tasumääraks kuni 500 eurot. Üle 12-tonnise täismassiga veoautol on päevaseks tasumääraks kehtestatud 10-12 eurot ning aastaseks tasumääraks 600-1300 eurot. Lisaks aastasele ja päevasele tasumäärale on võimalik teekasutustasu õigus osta nädalaks, kuuks ja kvartaliks.

Teekasutustasu kehtestamine on Euroopas levinud praktika. Meie raskeveokid tasuvad teistes riikides teekasutustasusid, aga Eestis kehtiv raskeveokimaks rakendub vaid Eestis registreeritud veokitele. See on tekitanud olukorra, kus Eesti raskeveokid peavad üleval teiste riikide taristut, kuid teiste riikide veokid Eesti teedesse raha ei panusta.

Teekasutustasu N2 ja N3 (üle 3,5 tonni), üle 12 tonni jääb ka raskeveokimaks.

Bussid

Bussidele teekasutustasu ei tulnud, sest see oleks suurendanud reisijate jaoks pileti hinda.

Kas firmal tasub üldse enam sõiduautot omada?

Uue korra järgi muutub erisoodustuse hind kallimaks uutel autodel alates 130 kilovatist ja vanematel autodel 174 kilovatist.

Kui võtta näites toodud Toyota Avensis ja eeldame, et auto on kasutusrendilepinguga, siis sellisel juhul on kahtlemata firmal kõige soodsam variant võtta kasutusrent eraisikule üle ja edaspidi maksta isikliku auto kasutamise kompensatsiooni kuni 335 eurot kuus (0,30 eurot km). Hüvitamise aluseks on GPS Sõidupäevik. Isikliku auto kasutamise kompensatsioon on maksuvaba raha. Erisoodustusmakse 140 €/kuus maksma ei pea ja saab endale maksuvabalt kuni 335 eurot firma alt tasuda. Nii lihtne ongi maksudelt kokku hoida sõidupäeviku pidamisega. Loomulikult peab arvestama, et auto kulusid enam firmasse panna ei saa.

Kuidas maksuamet info saab?

Selleks tuleb teha Maanteeameti liiklusregistrisse märge. Märge tehakse nende autode kohta, mida kasutatakse ainult töösõitudeks. Vastasel juhul peetakse sõiduautot segakasutuses olevaks ja tuleb maksud tasuda. Märkme tegemine on uue süsteemi puhul äärmiselt oluline ja kogu arvestussüsteemi aluseks. Sellest lähtuvalt tuleb maksta nii erisoodustust kui ka toimub käibemaksu arvestus.

töösõidud erasõidud

Info hakkab olema avalik ja see annab võimaluse maksuametil või naabril kontrollida, kas autoga võib erasõite teha või on see mõeldud 100%-liselt vaid töösõitudeks.

Käibemaksu tagasiküsimine

Ainult töösõitudeks mõeldud auto pealt saab käibemaksu tagasi arvestada 100% ja segakasutuses autode pealt maksimaalselt 50%. Kui auto käibemaksu arvestuseks on valitud 50% (auto on segakasutuses), siis see kehtib järgmised 12 kuud.

Isikliku sõiduauto kompensatsioon

Isikliku sõiduauto hüvitis jääb samale tasemele – 335 eurot kuus, kuid siin on hüvitamise aluseks GPS Sõidupäevik. Kui tehakse sõite mitme ettevõtte kasuks ja peetakse korrektselt sõidupäevikut, siis võib igast ettevõttest maksta kuni 335 eurot.

Isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitise maksmine – EMTA

Kokkuvõtteks:

 • Auto 100% töösõitudeks kasutamine tuleb ette deklareerida ning käibemaksu saab maha arvata vaid siis, kui autot on katkematult 2 aastat 100% ettevõtluses kasutatud.
 • 100% töösõitudeks kasutatava sõiduauto puhul on GPS Sõidupäevik kohustuslik.
 • 100% töösõitudeks kasutatavate autode osas tuleb teavitada Maanteeametit ning selle kohta tehakse vastav märge liiklusregistrisse.
 • Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis jääb samale tasemele – 335 eurot/kuus.
 • Lõiv ei puuduta veoautosid, busse ega traktoreid – kaubikute puhul on ettepanek võimaldada ettevõtetel vabatahtlikult kasutada sama kilovatipõhist erisoodustuse arvestuse alust, kui kaubik on segakasutuses.
 • Kontrolli, et sinu autot kasutatakse vastavalt sihtotstarbele!
 • Kaalu hoolega, kas valearvestusega kaasnevad probleemid on seda väärt, et hiljem tasuda tagasi käibemaksu ja erisoodustust või on lihtsam kasutada GPS Sõidupäevikut, mis peab arvestust automaatselt ning on EMTA poolt heaks kiidetud.

Kui tööandja tahab tõendada sõiduauto kasutamist üksnes ettevõtluses ja töösõitude tarbeks, siis on võimalik sõidupäevikut pidada (nt elektrooniline GPS Sõidupäevik). Kui on tõendatud, et tööandja võimaldab sõiduautot kasutada üksnes töösõitudeks, siis erisoodustus ei teki ja hoiate kokku maksudelt. Pikemalt saab lugeda EMTA lehelt:

Tööandja sõiduauto erisoodustuse maksustamine alates 1. jaanuarist 2018

 

Mida GPS Sõidupäevik veel sisaldab?

 • Kütusekulu kontroll aitab veenduda, et kütus jõudis õiges koguses õige masina paaki. Klientide saavutatud kütusekulu kokkuhoid 600 €/kuus. Loe kuidas.
 • GPS Logistika pakub paberivaba tööülesannete planeerimise tarkvara, mis võimaldab jälgida ja hallata firma masinaparki ning tellimusi reaalajas. Tööde järjekord on juhile selge ja konkreetne ning päevakava paigas.
 • Mobiilne äpp võimaldab jälgida autode asukohta mugavalt ka väljaspool kontorit. Proovi 30 päeva tasuta enda telefonis.

 

Personaalne pakkumine

Küsi kindlasti ka personaalset pakkumist oma masinapargile telefonil 55 900 656, info@carcops.ee või kasuta 30 päevast TASUTA teenuse prooviperioodi ja näed kui mugavaks muutub sõidupäeviku pidamine.