1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesoleva Seadme müügi-, rendi- ja Teenuse osutamise lepingu üldtingimustega (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määratakse CarCops OÜ poolt kindlaks Seadme müügi-, rendi- ja/või teenuse osutamise lepingu üldised tingimused.

1.2.    Üldtingimustes kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1.2.1. Leping – Kliendi ja CarCops OÜ vahel sõlmitud Seadme müügi-, rendi- ja/või Teenuse osutamise leping koos Lepingu lahutamatute lisadega (sh Üldtingimused);

1.3.    Lisa – Lepingu lahutamatuks osaks olev lisa;

1.3.1. CarCops – CarCops OÜ;

1.3.2. Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud CarCopsiga Lepingu;

1.3.3. Pool(ed) – CarCops ja Klient eraldi ja ühiselt nimetatuna;

1.3.4. Kolmandad isikud – kõik teised isikud peale Poolte;

1.3.5. Seade – Kliendile müüdav, rendile antav või Kliendi enda seade, mis on mõeldud Teenuse tarbimiseks;

1.3.8. Teenus – Kliendile osutatavat teenus;

1.3.9. Sõiduk – Lepingus sätestatud mootorsõiduk, veok või haagis, millele on paigaldatud Seade;

1.3.15. Garantii – CarCopsi poolt Kliendile müüdud või rendile antud Seadmele kehtiv garantii.

1.3.16. Teenuste loetelu – CarCops GPS seade, CarCopsi seade rendiga.

1.4. Üldtingimused on Lepingu lahutamatuks osaks. Üldtingimuste ja Lepingu vastuolu korral lähtutakse Lepinguga kokkulepitust.

 

2. SEADMEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1. Seadme omandiõigus läheb Kliendile üle peale Seadme eest esitatud kogu arve tasumist. Seadme rendi korral jääb omandiõigus CarCopsile.

2.2. Seadme juhusliku hävimise ja kahjustumise risk läheb Kliendile üle Seadme müügi hetkest.

2.3. Klient kohustub Lepingu kehtivuse jooksul mitte koormama Seadet mistahes kolmandate isikute õigusega või võõrandama Seadet kolmandatele isikutele ning mitte üle andma Seadet kolmandatele isikutele CarCopsi eelneva kirjaliku nõusolekuta.

2.4. Seadmele kehtib Garantii kestvusega 12 kuud alates Seadme Kliendile müümise päevast. Seadme rendi korral kehtib Garantii Lepingu kehtivuse ajal alates Seadme Kliendile üleandmise päevast.

2.5. Garantiiperioodi jooksul on Seadmele Hooldus ja sellega seotud kulud tasuta.

2.7. Garantii ei laiene kahjustustele, mis tulenesid Kliendi poolt Seadme vigastamisest, lahtimuukimisest, lühistamist, demonteerimisest, lohakusest või hooletusest või muust mõjustamisest, samuti hooldamisest Kliendi enda või kolmandate isikute poolt. Vastavate asjaolude esinemisel lõppeb Seadmele ettenähtud garantii.

2.8. Klient on kohustatud valdama ja kasutama Seadet kooskõlas Lepinguga ja vastavalt Seadme otstarbele säästlikult ning heaperemehelikult.

2.9. Klient on kohustatud lubama CarCopsil kontrollida Seadme seisukorda ja Lepingu järgset ning otstarbele vastavat kasutamist.

2.10. Seadme rendi korral on Klient kohustatud Lepingu muutmisel ja / või lõpetamisel seadme tagastama 14 päeva jooksul. Vastasel juhul saadetakse seadme eest Kliendile arve.

 

3. SÜSTEEMI JA TEENUSEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Teenuse osutamise eelduseks on Kliendi Sõidukil vajaliku Seadme olemasolu.

3.2. CarCops võimaldab peale Lepingu sõlmimist ja seal sätestatud tingimuste täitmist Kliendile juurdepääsu Süsteemile. Kliendile väljastatakse personaalne kasutajanimi ja parool Lepingus sätestatud korras.

3.3. Süsteemis kasutatavad lahendused on kaitstud autoriõigusega vastavalt kehtivale õiguslikule regulatsioonile ja kuuluvad CarCopsile.

3.4. Tasu Süsteemi kasutusõiguse eest sisaldub Kliendile esitatavas kuutasu arves, kui seadet renditakse. Seadme ostu puhul esitatakse arve vaid tarbitud teenuste eest.

3.5 CarCops võib kasutada kliendi andmeid (nimi, logo jne) erinevates turunduskanalites.

3.6. Klient kohustub:

3.6.1. Seadme ja Süsteemi kasutamisel järgima otseselt Lepingu ja selle Lisade tingimusi;

3.6.2. Esitama CarCopsile andmete töötlemiseks tõeseid andmeid;

3.6.3. Järgima Lepingus ja kehtivates õigusaktides ette nähtud konfidentsiaalsuse nõudeid, muuhulgas mitte väljastama kasutuajanime ja paroole kolmandale osapoolele ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta CarCopsilt, v.a. juhul, kui kolmas osapool on Kliendiga rendilepingulises suhtes;

3.6.4. Hoiduma Süsteemi programmi, tehniliste materjalide ja Süsteemis asuvate andmete kahjustamisest ning mitte kopeerima, muutma või muul viisil taastama Süsteemi programmi lähtekoodi;

3.6.5. Hoiduma mistahes viisil CarCopsi ja/või teiste kasutajate õiguste rikkumisest Süsteemi kasutamisel;

3.6.6. Võtma teadmiseks, et Teenuse ja selle kasutamise eelduseks olevate teenuste ja Süsteemi iseloomust tulenevalt ei ole CarCopsil võimalik tagada Teenuse kättesaadavust ja Süsteemi ligipääsetavust igal ajahetkel, s.h. võimalikud võrguhäired;

3.6.7. Esitama Rikke Teatise CarCops klienditoele 5 (viie) tööpäeva jooksul alates puuduse, rikke või häire tekkimisest või teadasaamisest;

3.7. Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

3.8. Klient on teadlik, et teenus töötab ainult Eesti Vabariigi piires ning väljaspool Eesti Vabariiki aktiveerub rahvusvaheline roaming teenus ning klient kohustub tasuma roamingus kasutatud teenuse eest vastavalt CarCopsi esitatud arvetele. Ühtne roamingu hind on kehtestatud Euroopa Liidu poolt ja kehtib kõikides Euroopa Liidu riikides. Väljaspool Euroopa Liitu kehtib Tele2 Eesti AS roamingu hinnakiri.

3.9. Klient nõustub tema poolt CarCopsile avaldatud järgmiste isikuandmete: kliendi isikukood, firma nimi ja registrikood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega AS-ile. Krediidiinfo ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i. Krediidiinfo hallatavas maksehäirete registris. AS-ile Krediidiinfo Kliendi andmete edastamise õigus tekib, kui Kliendil on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus. Kliendi andmete AS-i. Krediidiinfo poolt töötlemise tingimused ning töödeldavad andmed on kättesaadavad veebilehelt www.krediidiinfo.ee.

3.10 CarCops on õigustatud:

3.10.1. Piirama Kliendi juurdepääsu Süsteemile või peatama Teenuse osutamise, kui Klient rikub Süsteemi kasutamise tingimusi;

3.10.2. Tegema süsteemis perioodiliselt uuendusi, kuid mitte tihedamini kui 2 korda kuus.

3.11. CarCops on kohustatud:

3.11.1. Tagama Kliendile kokkulepitud ulatuses Süsteemi kättesaadavuse vähemalt 95% aastas

3.11.2. Häirete korral teavitama Klienti puuduste kõrvaldamise tähtajast 5 tööpäeva jooksul vastava teate kättesaamisest.

 

4. SEADME PAIGALDUS, DEMONTEERIMINE JA HOOLDUS

4.1. Paigalduse, demonteerimise ja hoolduse koht:

4.1.1. Klient saab seadme paigaldada endale sobivas autoesinduses või autoremondi töökojas. Eriti mugav on lasta seade paigaldada järgmise hoolduse või remondi ajal.

 

5. KONFIDENTSIAALSUS

5.1. Leping koos lisadega on konfidentsiaalne ega kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele nii Lepingu kehtivuse ajal kui ka Lepingu lõppemisel.

5.2. Pooled kohustuvad hoidma saladuses seoses Lepingu täitmisega teatavaks saanud teise Poole ärisaladuseks olevaid andmeid ja kogu Teenuse osutamist puudutavat informatsiooni, juhendeid, eeskirju, skeeme, tasusid jms. ning neil on keelatud nende avaldamine kolmandatele isikutele nii Lepingu kehtivuse ajal kui ka pärast Lepingu lõppemist.

5.3. Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumise korral on teisel Poolel õigus nõuda talle Lepingu rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.

 

6. ARVELDAMINE

6.1. Klient on kohustatud õigeaegselt tasuma Seadme, osutatud Teenuse ja muude eelnevalt kokku lepitud tööde eest arveid Lepingus ja Hinnakirjas sätestatud tingimustel.

6.2. Maksetähtpäevaks tasumata summadelt on CarCops õigustatud nõudma Kliendilt viivist. Viivist arvutatakse maksetähtpäevale järgnevast päevast 0,15 % tasumata summast iga tasumisega viivitatud päeva eest.

6.3. Teenuse kuutasu arvestamist alustatakse pärast Seadme aktiveerimist CarCopsi Süsteemis.

6.4. Teenuse kuutasu ja rent ei kuulu tasumisele proportsionaalselt päevade eest, millal Teenuse osutamine on olnud olulisel määral häiritud või katkenud CarCopsist sõltuvatel asjaoludel (tagasiarvestus). Tagasiarvestus toimub jooksva kalendrikuu arvega. Tagasiarvestust hakatakse arvestama 3 (kolme) päeva möödudes rikke teatamisest.

6.5. Seadme rendi korral on CarCopsil õigus esitada Kliendile Seadme välja ostmiseks arve Hinnakirjas sätestatud väljaostuhinna alusel, kui Klient on rikkunud Lepingut viisil, mille tõttu ei ole CarCopsil võimalust Lepingut kohaselt täita.

6.6. CarCopsil on õigus jätkata Kliendile teenusearvete esitamist, kui ei ole seadet tagastatud 14 päeva jooksul.

6.7. Kui Klient viivitab CarCopsi poolt esitatud arve tasumisega rohkem kui 30 päeva üle maksetähtaja, on CarCopsil õigus taasesitamist võimaldavas vormis teatisega piirata Kliendi ligipääsu Süsteemile. Süsteemile juurdepääsu piiramist ei käsitleta lepingu rikkumisena CarCopsi poolt.

6.8. CarCopsil on õigus esitada Kliendile arveid ka perioodi eest, mil Süsteemile ligipääs on piiratud arvete mittetasumise tõttu.

6.9. Rendilepingu puhul edastab GPS seade asukohapõhiseid andmeid serverisse iga 10 sekundi järel. Juhul kui sõidate autoga välismaale lisandub operaatori roamingteenuse hind, mis lisatakse Teie igakuisele arvele vastavalt Tele2 Eesti AS hinnakirjale.

6.10 Internetis sõiduki andmete vaatamine on kuutasu sees ja eraldi selle eest tasu ei küsita olenemata sellest kui mitu korda sõiduki asukohta vaadati.

6.11. Lepingu lõppemisel teostatakse kõik lepingujärgsed arveldused 30 päeva jooksul arvates Lepingu lõppemise kuupäevast.

 

7. VASTUTUS

7.1. Pool, kes ei täida endale võetud kohustusi kohaselt, kannab süü olemasolul varalist vastutust kahju kandnud Poole ees.

7.2. Klient on kohustatud CarCopsile kuuluva Seadme juhusliku hävimise või kahjustamise korral tasuma CarCopsile Seadme maksumuse Hinnakirjas sätestatud väljaostuhinna alusel.

7.3. CarCops ei vastuta Süsteemi töös esinevate katkestuste tõttu Kliendile kaasnevate kahjude eest, kui katkestus on tingitud Teenuse osutamiseks vajalike teenuste (GPRS, GPS, GSM levi) häiretest.

7.4. Pool ei vastuta oma kohustuse rikkumise eest, kui ta tõendab, et kohustuste rikkumine toimus takistava asjaolu (vääramatu jõu) tõttu. Kui takistav asjaolu on ajutist laadi, ei vastuta Pool kohustuse mittetäitmise eest üksnes takistava asjaolu esinemise aja vältel.

7.5. Juhul kui Pool ei vastuta kohustuse rikkumise eest vastavalt Lepingule, on teine Pool õigustatud peatama omapoolsete kohustuste täitmise, nõuda sissenõutavalt summalt viivist, lõpetada Lepingu ja kasutada muid õiguskaitsevahendeid peale kohustuse tegeliku täitmise ja kahju hüvitamise nõude.

7.6. Klient tasub kõik võla sissenõudmisega tekkivad kulud (inkasso kulud jms.) millede kohta esitab arve teenuse osutaja.

 

8. LEPINGU MUUTMINE, PEATAMINE JA LÕPETAMINE

8.1. CarCopsil on õigus muuta Üldtingimusi, kehtivat Hinnakirja, Teenuste loetelu ning Süsteemi kasutamise tingimusi tingimusel, et ta teavitab Klienti muudatustest vähemalt 30 päeva enne muudatuse jõustumist. Hinnakirja muutmise õigus tekib CarCopsil eelkõige, kui valuutakursid, impordimaksud või kaubatoojast sõltumatud maksud, lõivud või muud avalik-õiguslikud maksud muutuvad.

8.2. Tingimuste olulisel muutmisel on Klient õigustatud lõpetama ühepoolselt Lepingu teavitades sellest CarCopsi 30 päeva jooksul uue redaktsiooni avaldamisest ning loobuma koheselt CarCopsi poolt osutatavast Teenusest. Süsteemi kasutamist Kliendi poolt pärast uue redaktsiooni jõustumist loetakse muudatustega nõustumiseks. Oluliseks ei loeta muudatusi Üldtingimustes, samuti Hinnakirja või Teenuste loetelu igakordsel muutmisel kuni 20% ulatuses.

8.3. Pooltel on õigus Leping ühepoolselt osaliselt või täielikult lõpetada, teavitades sellest teist Poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 2 tööpäeva ette. Tasuda tuleb vaid arve jooksva kuu eest.

8.4. Juhul kui üks Pool ei järgi ülesütlemise etteteatamistähtaega, kohustub ta teisele Poolele tasuma leppetrahvi, mille suurus arvutatakse välja puudujäävate etteteatamispäevade ja Lepingu alusel tasumisele kuuluvatest maksetest lähtudes.

8.5. Pool võib Lepingu üles öelda etteteatamistähtaega rakendamata juhul, kui teine Pool rikub oluliselt Lepingut.

8.6. Kliendil on õigus Teenus ajutiselt peatada kuni 1 (üheks) aastaks esitades selleks kirjalikult vastavasisulise sooviavalduse. Teenus peatatakse 5 (viie) tööpäeva jooksul alates avalduse kättesaamisest CarCopsi poolt.

8.7. Lepingu lõpetamise korral ei ole CarCopsil kohustust Kliendi Sõidukile paigaldatud Kliendile kuuluvat Seadet demonteerida.

8.8. Rendilepingu lõpetamise korral on Kliendil kohustus tagastada seade 14 päeva jooksul.

8.9. Nimetatud kohustuse mittetäitmisel loetakse leping kehtivaks ning CarCopsil on õigus jätkata Kliendile teenusearvete esitamist kuni Seadme tagastamiseni või väljaostuni.

8.10. Lepingu muutmine vormistatakse Lepingu lisana.

 

9. LÕPPSÄTTED

9.1. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või avaldatud www.carcops.ee  kodulehel, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.

9.2. Pooled on kohustatud teatama teisele Poolele 7 päeva jooksul Lepingus esitatud andmete muutumisest, olulistest muudatustest oma finantsolukorras, samuti teistest asjaoludest, mis võivad mõjutada Lepingu täitmist.

9.3. Kõiki Lepingu sätteid tõlgendatakse koosmõjus Lepingu teiste punktidega, lähtudes Poolte tegelikust tahtest ja eesmärgist ning Poolte vahel kehtivast praktikast.

9.4. Kõigis Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi seadustest.

9.5. Vaidlusalused küsimused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel. Juhul kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlusalune küsimus Harju Maakohtus.