1. YLEISET EHDOT

1.1. Nämä ovat laitteiden myynnin ja vuokrauksen sekä palvelun tarjoamisen yleiset ehdot (jäljempänä yleiset ehdot), jotka määrittelevät CarCops OÜ:n laitteiden myynnin, vuokrauksen ja/tai palvelun tarjoamisen ehdot.

1.2.    Yleisissä ehdoissa käytetään seuraavia määritelmiä:

1.2.1. Sopimus – Asiakkaan ja CarCops OÜ:n solmima laitteiden myynti- tai vuokraus- ja/tai palveluntarjoamissopimus yhdessä liitteineen (myös yleiset ehdot);

1.3.    Liite – Sopimukseen erottamattomasti sisältyvä liite;

1.3.1. CarCops – CarCops OÜ;

1.3.2. Asiakas – oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, joka on solminut sopimuksen CarCopsin kanssa;

1.3.3. Osapuoli/osapuolet – CarCops ja asiakas erikseen ja yhdessä;

1.3.4. Kolmannet osapuolet – kaikki muut osapuolet yllä mainittuja osapuolia lukuun ottamatta;

1.3.5. Laite – asiakkaalle myytävä, vuokrattava tai asiakkaan oma laite, joka on tarkoitettu palvelun käyttöön;

1.3.8. Palvelu – asiakkaalle tarjottava palvelu;

1.3.9. Ajoneuvo – sopimuksessa määritelty moottoriajoneuvo, kuorma-auto tai perävaunu, johon laite on asennettu;

1.3.15. Takuu – CarCopsin asiakkaalle myymän tai vuokraaman laitteen voimassaoleva takuu.

1.3.16. Palveluluettelo – CarCopsin GPS-laite, CarCopsin vuokraama laite.

1.4. Yleiset ehdot sisältyvät erottamattomasti sopimukseen. Yleisten ehtojen ja sopimuksen ristiriitaisuuksissa noudatetaan ensisijaisesti sopimusta.

 

2. LAITTEESEEN LIITTYVÄT OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

2.1. Laitteen omistusoikeus siirtyy asiakkaalle sen jälkeen, kun laitteesta esitetty lasku on kokonaisuudessaan maksettu. Vuokratun laitteen omistaa CarCops.

2.2. Laitteen satunnaisen tuhoutumisen ja vaurioitumisen riski siirtyy asiakkaalle laitteen myyntihetkellä.

2.3. Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta laitetta kolmansille osapuolille ja olemaan rasittamatta laitetta millään kolmansien osapuolten oikeuksilla sopimuksen voimassaoloaikana ilman CarCopsin kirjallista ennakkosuostumusta.

2.4. Laitteilla on 12 kuukauden takuu, joka alkaa sinä päivänä, kun laite myydään asiakkaalle. Laitetta vuokrattaessa takuu on voimassa sopimuksen voimassaoloaikana laitteen asiakkaalle luovuttamisesta alkaen.

2.5. Takuuaikana laite huolletaan veloituksetta.

2.7. Takuu ei laajene koskemaan vaurioita, jotka johtuvat asiakkaan laitteelle aiheuttamista vahingoista, laitteen aukaisemista, oikosulkuun asettamisesta, purkamisesta, huolimattomuudesta tai muusta vastaavasta toiminnasta tai asiakkaan tai kolmansien osapuolien tekemästä huollosta. Jos tällaisia asianhaaroja ilmenee, laitteen takuu mitätöityy.

2.8. Asiakas sitoutuu hallinnoimaan ja käyttämään laitetta sopimuksen mukaisesti ja säästäväisesti sekä hyvän tavan mukaisesti laitteen määriteltyyn käyttötarkoitukseen.

2.9. Asiakas sitoutuu sallimaan CarCopsin suorittaman laitteen kunnon sekä sopimuksen ja käyttötarkoituksen mukaisen käytön tarkastamisen.

2.10. Jos laite on vuokrattu, asiakas sitoutuu palauttamaan laitteen 14 päivän kuluessa sopimuksen muuttumisesta ja/tai päättymisestä. Muussa tapauksessa asiakkaalle lähetetään lasku laitteesta.

 

3. JÄRJESTELMÄÄN JA PALVELUUN LIITTYVÄT OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

3.1. Palvelun tarjoaminen edellyttää, että vastaava laite on asennettu asiakkaan ajoneuvoon.

3.2. CarCops mahdollistaa asiakkaan pääsyn järjestelmään sopimuksen solmimisen ja sopimuksessa määriteltyjen ehtojen täyttymisen jälkeen. Asiakas saa oman käyttäjätunnuksen ja salasanan sopimuksessa määritellyn mukaisesti.

3.3. Järjestelmä ja sen sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla vastaavien lakien mukaisesti, ja nämä oikeudet kuuluvat CarCopsille.

3.4. Maksu oikeudesta käyttää laitetta sisältyy asiakkaalle lähetettävään kuukausimaksulaskuun silloin, kun laite on vuokrattu. Jos laite ostetaan, lasku esitetään vain käytetyistä palveluista.

3.6. Asiakas sitoutuu:

3.6.1. käyttäessään laitetta ja järjestelmää noudattamaan kaikkia sopimuksen ja sen liitteiden kohtia;

3.6.2. esittämään CarCopsille paikkansapitävät tiedot tietojen käsittelyä varten;

3.6.3. noudattamaan sopimuksessa ja vastaavissa laeissa määriteltyä salassapitovelvollisuutta, muun muassa olemaan luovuttamatta käyttäjätunnusta tai salasanaa kolmansille osapuolille ilman CarCopsin kirjallista ennakkosuostumusta, lukuun ottamatta tapauksia, joissa kolmas osapuoli on solminut vuokrasopimuksen asiakkaan kanssa;

3.6.4. välttämään järjestelmän ohjelmiston, teknisten aineistojen ja järjestelmässä olevien tietojen vahingoittamista ja olemaan kopioimatta, muuttamatta ja muulla tavoin toisintamatta järjestelmän ohjelmiston lähdekoodia;

3.6.5. pidättäytymään kaikin tavoin CarCopsin ja/tai muiden käyttäjien oikeuksien rikkomisesta järjestelmää käytettäessä;

3.6.6. tiedostamaan, että palvelun ja sen käytön edellytyksenä olevien palvelujen ja järjestelmän sisällön vuoksi CarCops ei pysty takaamaan palvelun keskeytyksetöntä saatavuutta ja pääsyä järjestelmään, mukaan lukien mahdolliset verkkohäiriöt;

3.6.7. lähettämään vikailmoituksen CarCopsin asiakastuelle viiden (5) arkipäivän kuluessa puutteen, vian tai häiriön havaitsemisesta tai sellaisesta ilmoittamisesta;

3.7. asiakkaalla on oikeus vaatia henkilötietojensa muuttamista, tarkentamista ja käsittelyn päättämistä henkilötietojen suojaamista koskevien lakien mukaisesti.

3.8. asiakas on tietoinen siitä, että palvelu toimii Virossa, ja Viron ulkopuolella käytetään verkkovierailupalvelua, ja asiakas sitoutuu maksamaan verkkovierailun aikana käytetystä palvelusta CarCopsin esittämien laskujen mukaisesti. Euroopan unionin alueella on yhtenäinen verkkovierailumaksu, joka on voimassa kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Euroopan unionin ulkopuolella sovelletaan Elisa Eesti AS:n hinnastoa.

3.9. Asiakas hyväksyy seuraavien CarCopsille esitettyjen henkilötietojen välittämisen luottotietorekisterille (AS Krediidiinfo): asiakkaan henkilötunnus, yrityksen nimi ja y-tunnus, maksuhäiriöiden alkamis- ja päättymispäivä ja summa; ja hyväksyy niiden käsittelyn luottotietorekisterissä lainaa koskevan päätöksen tekemistä varten. Oikeus välittää henkilötiedot luottotietorekisterille muodostuu silloin, kun asiakas ei suorita tähän sopimukseen perustuvaa vastattavaansa. Luottotietorekisterin tietojen käsittelyehdot ja käsiteltävät tiedot löytyvät sivustolta www.krediidiinfo.ee.

3.10 CarCopsilla on oikeus:

3.10.1. rajoittaa asiakkaan pääsyä järjestelmään tai keskeyttää palvelun tarjoaminen, jos asiakas rikkoo järjestelmän käyttöehtoja;

3.10.2. uudistaa järjestelmää säännöllisesti, mutta kuitenkin enintään 2 kertaa kuukaudessa.

3.11. CarCops sitoutuu:

3.11.1. takaamaan asiakkaalle järjestelmän saatavuuden sovitussa laajuudessa vähintään 95 % vuodesta

3.11.2. ilmoittamaan asiakkaalle häiriötilanteissa vikojen korjaamisen määräajan 5 arkipäivän kuluessa vastaavan ilmoituksen saamisesta.

 

4. LAITTEEN ASENTAMINEN, PURKAMINEN JA HUOLTO

4.1. Asennus-, purku ja huoltopaikka:

4.1.1. Asiakas voi asennuttaa laitteen sopivassa automyymälässä tai huollossa. Laitteen voi helposti asennuttaa seuraavassa huollossa.

 

5. SALASSAPITO

5.1. Sopimus liitteineen on luottamuksellinen, eikä sitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille sopimuksen voimassaoloaikana tai sen päättymisen jälkeen.

5.2. Osapuolet sitoutuvat säilyttämään luottamuksellisina sopimuksen suorittamisen yhteydessä tietoonsa tulleet toisen osapuolen liikesalaisuudet ja kaiken palvelun tarjoamiseen liittyvän tiedon, ohjeet, säännöt, kaaviot, palkkiot jne., eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille sopimuksen voimassaoloaikana tai sen päättymisen jälkeen.

5.3. Jos salassapitovelvollisuutta rikotaan, toinen osapuoli voi vaatia rikkomuksen aiheuttaman vahingon korvaamista.

 

6. LASKUTUS

6.1. Asiakas sitoutuu maksamaan laitteen, tarjotun palvelun ja muut edeltävästi sovitut työt laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä sopimuksessa ja hinnastossa määritellyin ehdoin.

6.2. CarCopsilla on oikeus vaatia viivästyskorkoa asiakkaalta eräpäivän ylittäneestä maksamattomasta summasta. Viivästyskorko lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen 0,15 % maksamattomasta summasta jokaiselta viivästyneeltä päivältä.

6.3. Palvelun kuukausimaksun laskenta alkaa sen jälkeen, kun laite on ensin aktivoitu CarCopsin järjestelmässä.

6.4. Suhteellista osuutta palvelun kuukausimaksusta ja vuokrasta ei tarvitse maksaa niiltä päiviltä, jolloin palvelun tarjoamisessa ilmeni oleellisia häiriöitä tai palvelua ei voinut käyttää lainkaan syistä, jotka johtuvat CarCopsista (vähennys). Vähennys tehdään juoksevan kuukauden laskusta. Vähennyksen laskenta alkaa, kun vian ilmoittamisesta on kulunut kolme (3) päivää.

6.5. Jos laite on vuokrattu, CarCopsilla on oikeus lähettää lasku asiakkaalle laitteen lunastusta varten. Hinnaston mukaista lunastushintaa sovelletaan silloin, kun asiakas on rikkonut sopimusta tavalla, joka estää CarCopsin asianmukaisen sopimuksen noudattamisen.

6.6. CarCopsilla on oikeus jatkaa palvelusta laskuttamista, jos laitetta ei ole palautettu 14 päivän kuluessa.

6.7. Jos asiakas viivyttelee CarCopsin esittämän laskun maksamisessa yli 30 päivää eräpäivästä, CarCopsilla on oikeus rajoittaa asiakkaan pääsyä järjestelmään ilmoittamalla tästä toisintamisen mahdollistavalla ilmoituksella. CarCops ei riko sopimusta rajoittaessaan pääsyä järjestelmään.

6.8. CarCopsilla on oikeus laskuttaa asiakasta myös sellaiselta ajanjaksolta, jonka aikana pääsyä järjestelmään oli rajoitettu laskun maksamatta jättämisen vuoksi.

6.9. Jos kyseessä on vuokrasopimus, GPS-laite lähettää sijaintitiedot palvelimeen 10 sekunnin kuluttua. Jos autolla ajetaan ulkomailla, laskuun lisätään Elisa Eesti AS:n hinnaston mukainen verkkovierailumaksu.

6.10 Verkossa voi katsella ajoneuvon tietoja eikä siitä veloiteta erikseen riippumatta siitä, kuinka monta kertaa ajoneuvon tietoja katsottiin.

6.11. Sopimuksen päättyessä kaikki maksettavaksi kuuluvat summat maksetaan 30 päivän kuluessa sopimuksen päättymispäivästä.

 

7. VASTUU

7.1. Jos osapuoli ei noudata velvollisuuksiaan asianmukaisesti, hän on velvollinen korvaamaan syyllisen toimintansa toiselle osapuolelle aiheuttaman vahingon.

7.2. Asiakas sitoutuu maksamaan tuhoutuneesta tai vahingoittuneesta laitteesta hinnaston mukaisen lunastushinnan CarCopsille.

7.3. CarCops ei vastaa järjestelmän toimintakatkosten asiakkaille aiheuttamista vahingoista, jos katkos johtui palvelun tarjoamiseen tarvittavien palvelujen (GPRS-, GPS-, GSM-verkko) häiriöistä.

7.4. Osapuoli ei vastaa velvollisuuksiensa noudattamatta jättämisestä, jos hän pystyy todistamaan, että se johtui esteestä tai haitasta (ylivoimainen este). Jos este tai haitta on väliaikainen, osapuoli vapautuu velvollisuuden noudattamatta jättämiseen liittyvästä vastuusta vain kyseisen esteen keston ajaksi.

7.5. Jos osapuoli ei ota vastuuta velvollisuuden noudattamatta jättämisestä sopimuksessa määritellyllä tavalla, toinen osapuoli voi keskeyttää sopimuksen noudattamisen, vaatia viivästyskorkoa erääntyneestä summasta, irtisanoa sopimuksen tai käyttää muita oikeussuojakeinoja velvollisuuksien noudattamisen ja vahingon korvaamisen vaatimisen lisäksi.

7.6. Asiakas maksaa kaikki perintäkulut (perintätoimiston kulut jne.) palveluntarjoajan esittämän laskun perusteella.

 

8. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN, KESKEYTTÄMINEN JA PURKAMINEN

8.1. CarCopsilla on oikeus muuttaa yleisiä ehtoja, hinnastoa, palveluluetteloa ja järjestelmän käyttöehtoja edellyttäen, että asiakkaalle ilmoitetaan muutoksista vähintään 30 päivää ennen niiden voimaantuloa. CarCopsilla on oikeus muuttaa hinnastoa silloin, kun valuuttakurssit, tuontitullit tai tavarantoimittajasta riippumattomat verot, leimaverot tai muut julkisoikeudelliset verot muuttuvat.

8.2. Ehtojen muuttuessa oleellisesti asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus ilmoittamalla tästä CarCopsille 30 päivän kuluessa uuden sanamuodon julkistamisesta ja luopumalla viipymättä CarCopsin tarjoamasta palvelusta. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutokset, jos hän jatkaa järjestelmän käyttöä uuden sanamuodon voimaantulon jälkeen. Jos yleisiä ehtoja, hinnastoa tai palveluluetteloa muutetaan enintään 20 %, kyseessä ei ole oleellinen muutos.

8.3. Osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus osittain tai kokonaan ilmoittamalla tästä toiselle osapuolelle kirjallisen toisintamisen mahdollistavassa muodossa kaksi arkipäivää etukäteen. Vain kuluvan kuukauden lasku on maksettava.

8.4. Jos toinen osapuoli ei noudata irtisanomisaikaa, hän sitoutuu maksamaan sopimussakkoa toiselle osapuolelle. Sopimussakon määrä lasketaan puuttuvien ennakkoilmoituspäivien ja sopimukseen perustuvien maksettavien summien perusteella.

8.5. Osapuoli voi irtisanoa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa silloin, kun toinen osapuoli rikkoo sopimusta oleellisesti.

8.6. Asiakkaalla on oikeus keskeyttää palvelu toistaiseksi enintään yhdeksi (1) vuodeksi vastaavalla kirjallisella ilmoituksella. Palvelun tarjoamien keskeytetään viiden (5) arkipäivän kuluessa siitä, kun CarCops saa ilmoituksen.

8.7. CarCops ei ole velvollinen irrottamaan asiakkaan ajoneuvoon asennettua laitetta, jos sopimus puretaan.

8.8. Asiakas sitoutuu palauttamaan laitteen 14 päivän kuluessa, jos vuokrasopimus puretaan.

8.9. Jos näin ei tehdä, sopimus jatkuu ja CarCopsilla on oikeus laskuttaa asiakasta palvelusta laitteen palauttamiseen tai lunastamiseen saakka.

8.10. Sopimuksen muutokset laaditaan sopimuksen liitteenä.

 

9. MUUT EHDOT

9.1. Osapuolten sopimukseen liittyvät ilmoitukset on laadittava kirjallisesti toisinnettavina tai julkaistava sivustolla www.carcops.ee lukuun ottamatta sisällöltään tiedottavia ilmoituksia, joilla ei ole oikeudellisia seuraamuksia toiselle osapuolelle.

9.2. Osapuolet sitoutuvat ilmoittamaan toiselle osapuolelle sopimukseen sisältyvien tietojen muuttumisesta ja oleellisista taloudellisessa tilanteessaan tapahtuvista muutoksista sekä muista sopimuksen suorittamiseen vaikuttavista asianhaaroista 7 päivän kuluessa.

9.3. Tämän sopimuksen kohtia tulkitaan kokonaisuutena ja osapuolten tosiasiallisen tahdon ja tavoitteiden sekä osapuolten keskinäisen käytännön mukaisesti.

9.4. Sopimuksessa sääntelemättömissä asioissa noudatetaan Viron lakeja.

9.5. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos sopimukseen ei päästä, riita ratkaistaan Harjun alioikeudessa.